Thông tin chi tiết:
Tôn Đế Tây
Họ và tên Tôn Đế Tây
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Toán
Email tondetay@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách