Phần này sẽ hướng dẫn thầy cô tạo một bài kiểm tra bằng Microsoft Form và giao bài tập (hay bài kiểm tra) cho học sinh.

Video hướng dẫn 

Thầy Tô Anh Hoàng Nam