Phần này sẽ trao đổi với thầy cô về việc quản lý các file dữ liệu cá nhân và chia sẻ nó với thành viên cùng Team. Thầy cô có thể sử dụng chức năng này để chia sẻ tài liệu học tập hay giao bài tập cho học sinh.

 

©2020 Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Microsoft Việt Nam