Nội dung giảm tải chi tiết của từng môn:

1. Công nghệ: CONG NGHE THPT.pdf                                            2. Địa lí: Dia li THPT.pdf

3. Giáo dục công dân: GDCD.THPT.pdf                                           4. Hóa học: Hoa hoc THPT.pdf

5. Ngữ văn: NGU VAN THPT.pdf                                                      6. Sinh học: Sinh THPT.pdf

7. Tiếng Anh: Tieng Anh THPT.pdf                                                   8. Tin học: Tin hoc-THPT.pdf

9. Toán: TOAN THPT.pdf                                                                  10. Vật lí: Vat li THPT.pdf