Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hòa Hậu
Giáo viên GDQPAN Nguyễn Hòa Hậu
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Email nguyenhhau10qp@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách