• Nguyễn Tấn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Anh
 • Nguyễn Văn Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Thể dục - GDQPAN
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm TDTT
 • Trương Thiện Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Sử
 • Nguyễn Bá Phiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Ngữ văn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Ngữ văn
 • Nguyễn Hồng Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Lý - Kỹ thuật
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Lý
 • Phạm Thị Diệu Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Hóa - Sinh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Hóa học
 • Phạm Thị Diệu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ Toán - Tin
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm Toán