Thông tin chi tiết:
Kim Hoàn Nguyễn  Phương Thúy
Giáo viên Sinh học Kim Hoàn Nguyễn Phương Thúy
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Email kimhoannguyen87@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách